reede, 28. aprill 2017

Kersti Kaljulaid: kaptenisillal olijad peavad mõistma kursi muutmise vajalikkust.


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) 20. aastapäevale pühendatud konverentsil 28.aprillil esines avakõnega
Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. President tõdes, et ühiskondlike muudatuste ellukutsumine ei ole lihtne - kaptenisillal olijad peavad mõistma kursi muutmise vajalikkust. Sooliselt tasakaalulises ühiskonnas eksisteerivad mees- ja naissugu võrdsena, ilma vastandumiseta, kuid mitmeski eluvaldkonnas on meie tasakaaluosuti pigem punases piirkonnas, andes märku ühiselu häirivatest hälvetest. 
Tütarlastele on kujuteldavad barjäärid sisendanud kasvukeskkond, mitte loodus: PISA testiga saavad hakkama nii poisid kui ka tüdrukud. Sooteadlik kool loobub sooliste stereotüüpide taasloomisest. Soovides tulevikus paremat põlve oma lastele, tuleb pilku teritada olude suhtes, mis mõjutavad meie lapsi ja lapselapsi.

President tunnustas kõiki perevägivalla teemaga tegelevaid naisteühendusi, märkides, et tänaseks on ka riigivõim selle valusa probleemi olemasolu tunnistanud ja aegamisi tegutsema asunud. Samas ei ole ühiskondlikud hoiakud, meie komberuum, piisavalt tõrjuvad poisslaste riskikäitumise, meeste normeerimata tööaja ja nende arstipelguse suhtes. 

Eelolevatele valimistele viidates avaldas President lootust, et triibulised nimekirjad sünniksid erakonnasisese kokkuleppe alusel. Sunnimeetmed ei pruugi anda jätkusuutlikku tulemust, kuid Vabariigi Presidendi allkirja taha võrdse kohtlemise meetmed ei jää.

President soovitas kriitiliselt üle vaadata kõik takistused, mis ei lase naistel võrdväärselt meestega tööturul konkureerida. Miks on naiste keskmine tunnipalk Eestis ligi kolmandiku võrra väiksem kui meestel? Põhjuste mõistmiseks ei piisa üksnes naiste ja meeste statistiliselt keskmise tunnipalga võrdlemisest – vaja on rohkem infot selle kohta, mis toimub ettevõtte või asutuse tasandil. Kui aga ideele naiste esindatusest nõukogus vastatakse tobeda naljaga pool nõukogu soovahetusoperatsioonile saata, siis pole siin rohkem analüüsida midagi. Mõistlik on, et naised selliselt ettevõttelt mitte midagi mitte kunagi ei telli, see on parim relv.


President tunnustas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse asutajaid ja toetajaid. See oli väga vajalik samm, et Eesti ühiskond saaks laiemalt teadlikuks soolise tasakaalu olemusest, oskaks näha ja analüüsida ühiskonna seisundit ja toimuvaid protsesse ning pakkuda lahendusi. ENUT-ist on saanud tähtis teadmuskeskus ja usaldusväärne partner Eesti vabaühenduste koostöövõrgustikus.

Ettekande täistekst siin!

***

esmaspäev, 24. aprill 2017

ENÜ ei poolda muudatusi HMN seaduses


Eesti Naisteühenduste Ümarlaua seisukohad seoses kavandavate muudatustega HMN seaduses
                                                                                                                              
1.       Senine HMN toetuste jaotamine on ENÜ võrgustikku kuuluvate organisatsioonide hinnangul üldjoontes olnud korraldatud hästi ja me ei näe vajadust põhimõttelisteks muudatusteks.

HMN projektid sotsiaalvaldkonnas on andnud võimaluse kiiresti ja paindlikult reageerida muutustele, rahastada ühiskondlikult vajalikke tegevusi, milleks muudest allikatest pole olnud võimalik toetust taotleda ja mis väga oluline- arendada välja uusi teenuseid. See on olnud väikeste ja tegevust alustavate organisatsioonide jaoks väga hea võimalus oma ideid ellu viia. Võrreldes teiste rahastusallikatega on HMN tunduvalt vähem bürokraatlik ja võimaldab keskenduda pigem sisulistele tegevustele ja ühiskonna jaoks oluliste probleemide lahendamisele kui retoorikale.
Projektide hindajateks on ministeeriumis olnud oma valdkonnast head ülevaadet omavad spetsialistid. Meie ei ole ka kunagi puutunud kokku poliitiliselt kallutatud otsustamisprotsessidega.

2.       Põhiprobleemiks on ENÜ liikmete hinnangul olnud soolise võrdõiguslikkuse valdkonna puudumine HMN seaduses ja sellest tulenev liiga vähene rahastus selle teemaga tegelevatele organisatsioonidele, eelkõige naisorganisatsioonidele.

Sotsiaalministeeriumi eelarves oli  aastatel 2003-2005 kolme aasta jooksul spetsiaalne eelarverida, kust toetati naiste koostöö projekte. 2006. aastast kaotas ministeerium selle rea, soolise võrdõiguslikkuse edendamise projektikonkursside korraldamine anti üle  Avatud Eesti Fondile. Raha said aastatel 2006-2008 sealt taotleda kõik soovijad, st spetsiaalne rahastus naisorganisatsioonidele kadus. Sellest ajast on HMN olnud naisorganisatsioonide jaoks peamiseks rahastusallikaks, kuid võrreldes teiste valdkondade organisatsioonidega on naisorganisatsioonide rahastus, eriti arvestades naisorganisatsioonide koguarvu, olnud ebaproportsionaalselt väike.
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus on alates 2007. aastast taotlenud igal aastal suurprojektidest raha ka oma liikmesorganisatsioonide, eelkõige maakondades tegutsevate ümarlaudade, soolise võrdõiguslikkuse teemaliste ürituste korraldamiseks. Toetusvõimalus liikmetele on aga olnud alati väga napp, jäädes allatuhande euro aastas.
Seega näeme selget vajadust HMN seaduses selgelt sätestada toetuse saajatena naisorganisatsioonid ja teised soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevad organisatsioonid.

3.       Me ei toeta mõtet, et ministeerium peaks valima soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ühe strateegilise partneri, kes hakkaks ellu viima Heaolu arengukavas ette nähtud tegevusi.

Arengukava tegevuste loetelu on väga piiratud, seega jääksid igasugusest toetusvõimalusest ilma paljud eriilmelised naisorganisatsioonid (nii ENÜga liitunud kui paljud teised), kes tegelevad oma liikmete ja ühiskonnajaoks oluliste teemadega. Muudatusega kaasneks seetõttu ilmselt massiline naisorganisatsioonide likvideerimine. Samas on ENÜ valmis koostööks kõigi organisatsioonidega, kellega meil on ühised eesmärgid.

4.       Me oleme vastu väikeprojektide haldamise üleandmisele Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile.
Senise kogemuse kohaselt toob see taotlejatele kaasa olulise bürokraatia kasvu ja seda sisuliste tegevuste arvelt. Võrreldes senisega halveneks kindlasti projektide hindamise kvaliteet, kuna ei oleks kuidagi võimalik kaasata piisavalt erapooletuid ja samas soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste alal pädevaid hindajaid. Kui eesmärk on vähendada ametnike halduskoorumust (ja sellega seotud riigi kulusid), siis tuleb meeles pidada, et ka KÜSK peab palkama vajalikud töötajad ja maksma neile konkurentsivõimelist palka.

5.       Leiame, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise teemasid ei tohiks käsitleda koos, kuna soolise võrdõiguslikkuse edendamine, mis on sätestatud ka SVÕ seaduse eesmärgina,  vajab omaette spetsiifilisi teadmisi ning aastaid sel teemal koolitust saanud naisorganisatsioonid saavad siin olulisel määral kaasa rääkida ja sellesse panustada.


Eha Reitelmann
ENÜ peasekretär


laupäev, 22. aprill 2017


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus tähistab kahekümnendat tegevusaastat kevadkonverentsiga

 UUED VÄLJAKUTSED HEAOLU EDENDAMISEL EESTIS -
SOOLIST TASAKAALU SUURENDADES JA VABAKONDA KAASATEST

Konverents toimub 28. aprillil k.a algusega kell 10.00 
Tallinna Ülikooli aulas, Narva mnt 25. 

Konverents võtab kokku ENUTi 20 aasta tegevuse inimõiguste, sh sooline võrdõiguslikkuse kaitsel ja kodanikuühiskonna ülesehitamisel ning seab tulevikusuundi.

Päev varem, 27. aprillil toimuvad TLÜ ruumes töötoad ja Ariadne Lõnga uue numbri esitlus, kell 18.00 on pidulik osa muusikaga.

Konverentsi kava leiab siit enut.ee/enut20


27. APRILL

TÖÖTOAD
10.00–12.30 Arengukoostöö – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates
Ruum: S-422 Silva maja, Narva mnt 29, IV k
NB! Töötuba on inglise keeles ilma tõlketa

Sigrid Solnik, Arengukoostöö Ümarlaud
Marju Tooding ja Cat-Lys Ojamaa, Välisministeerium
Reet Laja ja Merle Pajus, ENUT
Veronika Svištš, Mondo
Tiina Ilsen, Idapartnerluse Keskus
Maris Jõgeva, EMSL; Ukraina ja Gruusia projektide partnerid

13.30–14.45 Sooteadlik ja kaasav eelarvestamine nii riigi kui kohalikul tasandil.
Juhib Rain Kooli
Ruum: T-307 Terra maja, Narva mnt 25, III k
Reet Laja, ENUT
Liivi Pehk, EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus
Ott Kasuri, EMOL
Uno Silberg, Kose valla volikogu
Gea Kangilaski, Eesti Ametiühingute Keskliit
Karl-Erik Tender, Rahandusministeerium

14.45–15.00 Kohvipaus

15.00–16.15 Ariadne Lõnga uue numbri esitlus.
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Juhib Eve Annuk, Eesti Kirjandusmuuseum;
osalevad autorid Tiiu Kuurme, Tiina Veikat ja teised.

Ettepanekuid naiste ajaloo esiletoomisel:

Eve Annuk, EKM
Tiina Aunin, ENUT
Ilvi Cannon, ENUT
Siiri Oviir, Eesti Naisliit
Evelin Tamm, Eesti Teaduslik Selts Rootsis

16.15–17.45 Sugu, haridus ja teadus – kuidas edasi?
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Mati Heidmets, TLÜ
Raivo Juurak, Haridusfoorum
Voldemar Kolga, ENUT
Tiiu Kuurme, TLÜ
Riina Kütt, Naiskoolituse Keskus
Ülle-Marike Papp, ENÜ, ENUT
Mariann Rikka Haridus- ja Teadusministeerium

18.00 Pidulik ENUT 20. aastapäeva tähistamine muusika ja tänuga
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k
esineb ansambel Naised Köögis 

28. aprill

KONVERENTS
Tallinna Ülikooli aula Narva mnt 25

PÄEVAKAVA
9.30              Registreerimine. Tervituskohv
10.00–11.00 Konverentsi avamine
  • Avasõnad. Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land
  • Sissejuhatav kõne. President Kersti Kaljulaid
  • Ettekanne ENUTi panusest elu edendamisele Eestis. ENUT juhatuse esinaine Reet Laja
Paneeldiskussioonid
11.00–12.45 Soolise võrdõiguslikkuse tagamine riiklikul tasandil
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister
Anders Ljunggren, Rootsi suursaadik Eestis
Tanja Auvinen, Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
Rainer Kattel, Soolise Võrdõiguslikkuse Nõukogu esimees
Liina Kanter, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja
Liivi Pehk, EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

12.45–13.15 Parima sooteadliku MTÜ väljakuulutamine
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

13.15–14.00 Kohvipaus. Slaidikava naisleiutajatest.
Anne-Mari Rannamäe, Quin-Estonia

14.00–15.15 Naised ja mehed ettevõtluses
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Urve Palo, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Kirsti Narinen, Soome suursaadik Eestis
Christer Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu direktor
Hannaliisa Uusma, ENUTi projektijuht
Margo Orupõld, Aet Kull ja Riina Piigli naisettevõtluse toetamise võrgustiku esindajad

15.15–16.30 Naised ja mehed rahu kindlustamas
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Dagfinn Sørli, Norra suursaadik Eestis
Per-Olof Bengtsson, Rootsi Suursaatkonna kaitseatašee
Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees
Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine
Triin Lõhmus, Eesti Politsei Naisühendus, Kaitseuuringute Keskus (kokkuleppimisel)
Riho Terras, Eesti kaitseväe juhataja (kokkuleppimisel)
Marek Väljari, MTÜ Naabrivalve
.
14.00-16.30 Töötuba: Eesti meeste ja naiste näitajate arvestamine tööelu pikendamise kava rakendamisel.
Ruum: M-439 Mare maja, Uus-Sadama 5, IV k

Poliitikatöötuba soo, tervise ja tööelu pikendamise teemal (COST IS1409)
Marge Unt, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus

Eesti Euroopa taustal: aktiivsena vananemise indeks
Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskus

Vanemate meeste ja naiste tervislik seisund kui tööelu jätkamise võtmetegur
Iris Pettai, Eesti demograafia keskus

Vanemad naised ja mehed Eesti eri regioonides: majanduslik ja tööturu alane olukord
Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskus

Vanemad naised ja mehed elukestvas õppes. Diskussioon.
Töötuba toimub paralleelselt paneelidega "Naised ja mehed ettevõtluses" ja "Naised ja mehed rahu kindlustamas".

16.30–17.30 Töötubade kokkuvõtted. Konverentsi lõpetamine.
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Toetajad

Konverents toimub projekti „Heaolu edendamine Eestis soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. ENUT 20“ raames. Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Fr. Eberti Fond, Sotsiaalministeerium, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eestis, Soome, Rootsi, Taani ja Norra suursaatkonnad, ENUT, COST ACTION IS1409 Genderewl.


esmaspäev, 3. aprill 2017

Võrdse palga päeva debatt "Sõnadelt tegudeni!"

Kutse!

Sotsiaalministeerium, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon ning Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus kutsuvad osalema ja kaasa rääkima võrdse palga päeva debatil. 

Kuupäev: 10.04.2017
Kellaag: 13.00-14.30
Toimumiskoht: Solarise keskuse aatrium
Debatti juhib ajakirjanik Rain Kooli.

Viimaste andmete järgi on Euroopa Liidus naiste ja meeste palgalõhe 16,3%, mis tähendab, et iga mehe teenitud euro kohta maksti naisele vaid 84 senti. Eesti on endiselt Euroopa Liidu suurima palgalõhega riik, jättes konkurendid kaugele maha. Palgalõhe on Eestis 26,9%.

Halastamatust statistikast tõukudes toimub võrdse palga päeval palgalõhe teemaline debatt „Sõnadelt tegudeni“. Enam ei arutleta probleemi olemasolu üle, vaid soovitakse jõuda reaalsete tegudeni - kuidas vähendada naiste ja meeste palgaerinevust Eestis.

Teemal debateerivad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees professor Rainer Kattel, investeerija ja õpetaja Kristi Saare, Swedbank Eesti personalijuht Ülle Matt ning Skype´i personalijuht Merle Liisu Lindma.
Nimekiri täieneb.

*****