neljapäev, 23. veebruar 2012

Kutse ENUT-i infopäevale ja ümarlauale

Head naistoimetajad!

Olete palutud 2. märtsil k.a osa võtma Tallinnas hotellis Euroopa (Paadi 5) toimuvast kahest üritusest:

1) infopäev "Riigieelarve naistele ja meestele" (kl 10.00-14.00;
korraldaja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning Sotsiaalministeerium);

2) ümarlauad "Kohalik omavalitsus täna ja soolise aspekti arvestamine kohaliku elu kujundamisel" (kl 14.00-17.30, korraldaja ENUT).

Üritused on tasuta. Osavõtust palume teatada hiljemalt 29. veebruaril.
Kui pole võimalik osaleda mõlemal üritusel, märkida tingimata, kummast osa võtate.

Head iseseisvuspäeva soovides
Reet Laja
Juhatuse esinaine
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Narva mnt 25-41010120
TallinnTel 640 9173
enut@enut.ee http://www.enut.ee/


Projekti „Sootundlik eelarvestamine“ infopäev

„Riigieelarve naistele ja meestele“

02.märts 2012.a
Tallinn, Paadi 5, Clarion Hotel Euroopa,
konverentsiruum „Lääne-Euroopa“

Infopäeval tutvustatakse projekti raames valminud raamatut „ Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris“, mille iga osaleja ka endale saab.
Antakse ülevaate projekti tegevustest ja tulemustest, räägitakse sootundliku eelarvestamise rakendamise võimalustest ja arutletakse selle üle, milline on kodanikuühenduste roll selles protsessis.
Tulenevalt naiste ja meeste erinevatest rollidest ja sotsiaalsest staatusest ühiskonnas on eelarveotsustel naistele ja meestele erinev mõju. Sootundliku eelarvestamise meetodi rakendamise abil saab kindlaks teha, kuidas jagunevad riiklikud kulutused meeste ja naiste vahel ja kas neil on soolist ebavõrdsust vähendav või hoopis suurendav mõju. Meetodi kohaldamise eesmärk on aidata kaasa, et riigi rahaga finantseeritavad poliitikad, tegevused ja teenused vastaksid meeste ja naiste tegelikele vajadustele ning aitaksid kaasa soolise ebavõrdsuse vähendamisele.

Infopäeva kava
10.00 – 10.30 Registreerimine ja tervituskohv
10.30 – 11.00 Soolise võrdõiguslikkuse olukorrast Eestis (esineja kokkuleppimisel)
11.00 – 12.00 Riigieelarve naistele ja meestele. Sootundliku eelarvestamise metoodikast rakendusteni . Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna koosseisuväline koordinaator Liivi Pehk
12.00 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 13.10 Eelarve mõjude hindamine sugupoolte aspektist. Sootundlike eelarveanalüüside rakendamise võimalused. EIGE soolise võrdõiguslikkuse ekspert Eestis Ülle-Marike Papp
13.10 – 13.30 Ravikindlustamata meeste ja naiste vältimatu abi teenuste rahastamisest. Näide sootundlikust eelarveanalüüsist. Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna analüütik Sirli Jurjev
13.30 – 14.00 Kokkuvõtete tegemine ja arutelu
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) ümarlaud
„Kohalik omavalitsus täna ja soolise aspekti arvestamine kohaliku elu kujundamisel“
2. märtsil 2012
Clarion Hotel Euroopa, Ida-Euroopa B saal

KAVA

14.00–14.20 Tervituseine
14.20–14.30 Miks tegelda soolise aspektiga kohaliku omavalitsuse elu edendamisel.
Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine
14.30–15.00 Regionaalhalduse korraldus ja kohaliku omavalitsuse tulubaas.
Ott Kasuri, EMOL tegevdirektor
Arutelu15.00–16.30 Ümarlaud kohaliku omavalitsuse seadusandluse analüüsist sooaspektist.
Ülle-Marike Papp, Mailiis Kaljula, Ott Kasuri, Liivi Pehk,
Jüri Võigemast
16.30–17.30 Soovitused seadusandluse täiendamiseks koos vitamiinilaenguga

Ümarlaud toimub projekti „Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda“ raames.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üritust toetab Friedrich Eberti Fond.