kolmapäev, 12. november 2014

Soouuringute konverents 2015.a. kevadel, ettekannete kutse

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku institutsioon tähistab 2015. aastal kümnendat tegevusaastat. 2015. aasta kevadel toimub Tallinnas sel puhul kahepäevane soouuringute konverents, kus astuvad üles nimekad väliesinejad ja Eesti soouurijad. 
Voliniku kantselei kutsub üles tegema konverentsil ettekandeid Eestis valitsevatest soosuhetest, mis takistavad naistel ja meestel saavutada võrdset positsiooni ühiskonnas. Sooline palgalõhe ja selle tagamaad, poliitilise esindatuse ebavõrdsus, töö ja pereelu ühitamise raskused, heteronormatiivsed hoiakud ning mitmed teised meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse probleemid vajavad analüüsimist ja selgitamist.

Konverentsi eesmärk 
Konverentsi eesmärgiks on kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike teoreetiliste lähenemiste abil kriitiliselt uurida ja arutleda soosuhete toimimise üle ja pakkuda välja lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks Eesti ühiskonnas. Konverentsi arutelud lähtuvad küsimusest, kuidas sugu ja soolist subjekti konstrueeritakse ning milliste privaatsete, institutsionaalsete või grupispetsiifiliste huvide raamistikus seda tehakse.
Ettekandeid ootame alljärgnevatel teemadel ja valdkondades:
·         teadus ja sugu, sh küsimus, kas teaduse rahastamise skeemid soosivad teatud distsipliine või loovad ebavõrdsust; teadusmetodoloogiate ja -diskursuste soopimedus või -neutraalsus;
·         sugu ja võim, sh soolised võimumehhanismid, võimuhierarhiate avaldumine erinevates eluvaldkondades;
·         keha, seksuaalsus ja soolisus;
·         meedia ja sugu, sh soolise võrdõiguslikkuse valdkonna uudiste kajastamine; nais- ja meespoliitikute/-spetsialistide kujutamise erisused; soolised stereotüübid meedias;
·         teoreetilised käsitlused soolisusest, soolise subjekti konstrueerimine, identifitseerimine, muutumine ajas (eriti Eestiga seotud uurimistööd);
·         sugu ja ajalugu, sh naised ajaloos; 20. sajandi ajalookirjutus ja sugu jne;
·         nn iiberetoorika ja -poliitikad, sh olemasolevate perepoliitikate (soolise) mõju analüüs;
·         meditsiin ja sugu, sh tervishoiupoliitikate (soolise) mõju analüüs;
·         migratsioon ja sugu;
·         õigusteadus ja sugu, sh karistusõigus ja feministlikud õigusteooriad; sooline keha õigusteaduse objektina/subjektina; (soolise) subjekti loomine õigusteaduses;
·         võrdõigusvoliniku institutsiooni ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse 10 aastat (mõju, arengu, saavutuste jms analüüs);
·         intersektsionaalsus ja mitmene diskrimineerimine; mitmesed identiteedid ning sotsiaalne ebavõrdsus, st analüüsid ja uurimused, mis uurivad lisaks soo kategooriale rahvust, puuet, religiooni, vanust ja/või seksuaalset identiteeti;
·         majandusteadus ja sugu, sh riiklik rahanduspoliitika ja sooline võrdsus; sootundliku eelarvestamise metoodikad ja nende rakendamine jms;
·         sugu ja religioon;
·         sugu ja kultuuripraktikad.

Ettekannete teesid (200–500 sõna) eesti või inglise keeles ja CV palume saata 15. novembriks 2014 e-posti aadressil: info@svv.ee.
Ettekannete teese hindab akadeemiline komitee koosseisus prof Tiina Kirss, Raili Marling (PhD), Eve Annuk (PhD) ja Mari-Liis Sepper (mag. iuris). Teade ettekande vastuvõtmise kohta saadetakse hiljemalt 20. detsembriks.
Ettekandeid ootame Eesti teaduritelt, analüütikutelt ja kraadiõppuritelt, kes tegelevad soouuringutega või kes kasutavad oma uurimistöös soouurimuslikke või feministlikke teooriaid, metoodikaid vms. (Õppur ei pea olema immatrikuleeritud Eesti ülikooli.)

Konverents on tasuta. Esinejatele tasume transpordi- ja majutuskulud.
Valitud ettekannete põhjal koostatud artiklid avaldatakse eraldi publikatsioonina.
Palume kutset huviliste seas levitada.

Täiendav info:

Helen Talalaev
e-post: helen.talalaev@svv.ee
tel: 5649 9330
www.svv.ee

Konverents toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.