kolmapäev, 5. august 2015

Euroopa Liit soovitab Eestil vähendada palgalõhet

Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu istungil kiideti heaks Euroopa Komisjoni avaldatud riigipõhised soovitused tööturu- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas.
Euroopa Komisjon soovitab Eestil käesoleval aastal jätkata töövõimereformi elluviimist, leida lahendusteid soolise palgalõhe vähendamiseks ning tagada, et kohalikul tasandil pakutavad sotsiaalteenused, sealhulgas lastehoiuteenus, oleks kvaliteetsed ja kättesaadavad.
Tervise- ja tööministri Rannar Vassiljevi arvates toetavad need soovitused juba kavandatud samme. Valitsusel on palgalõhe vähendamiseks kavas anda tööinspektsioonile volitused järelevalve tegemiseks naistele ja meestele sama töö eest makstavate palkade ja hüvitiste üle. Sooline palgalõhe viib tulevikus soolise pensionilõheni - see teema oli ministrite nõukogu päevakorras esimest korda.
Ministrid kinnitatud liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohaselt tuleb toetada töötajate oskuste ning pädevuste edendamist, parandada tööturu toimimist ning sotsiaalkaitsesüsteemide võimekuse ja jätkusuutlikkuse tagamist