esmaspäev, 5. mai 2008

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus

Naiste õiguste komisjon võttis vastu raporti, milles analüüsitakse Euroopa Komisjoni iga-aastast aruannet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus. Saadikud nendivad muu hulgas, et naiste ja meeste palgavahed on säilinud ning et naised on vaesusest rohkem ohustatud. Liikmesriike kutsutakse üles võitlema mistahes soopõhise diskrimineerimise vastu.

Piia-Noora KAUPPI (EPP-ED, FI) raportis tervitatakse komisjoni jõupingutusi oma soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmete tõhustamiseks ning tehakse soovitusi võrdõiguslikkuse poliitika tõhustamiseks.

Naised, tööturg ja pereelu

Saadikud märgivad raportis, et ehkki komisjoni aruande kohaselt on naiste tööhõive määr suurenenud ja naised on hõivanud ELis alates 2000. aastast loodud kaheksast miljonist töökohast kuus miljonit, on enamik naiste uutest töökohtadest osalise tööajaga töökohad. 2006. aastal töötas 32,3% töötavatest naistest ELis osalise tööajaga, samas kui meeste seas oli see määr kõigest 7,4%. Lisaks ei ole eelmise aruandega võrreldes toimunud olulist edasiminekut sugudevaheliste palgaerinevuste osas (mis on ELi lõikes keskmiselt 15% ja mõnedes Euroopa riikides kuni 30%).

Saadikud märgivad, et töö-, era- ja pereelu ühitamine on oluline küsimus ning üks võimalus tööhõive suurendamiseks ja demograafilise vananemise koorma vähendamiseks. Komisjoniliikmed kutsuvad liikmesriike üles esitama erimeetmeid, et võidelda naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuse vastu, mille on põhjustanud eelkõige rasedus- ja sünnituspuhkusest või ülalpeetavate hoolduspuhkusest tulenevalt katkenud tööhõive struktuur, ja vähendama selle negatiivset mõju karjäärile, töötasudele ja pensioniõigustele. Raportis nõutakse ka tungivalt, et liikmesriigid muudaksid vastastikuseks sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse toetuste kulud, et naised ei oleks kallim tööjõud kui mehed.

Poliitiline ja sotsiaalne kaasamine

Raportis viidatakse vajadusele võidelda demokraatia defitsiidi vastu, mis tuleneb naiste vähesest osalemisest poliitiliste otsuste tegemisel, ning kutsutakse liikmesriike üles uurima olukordi, mis ei võimalda naistel osaleda poliitikas ja riiklike haldusorganite juhtkonnas kõigil tasanditel ning võtma meetmeid selliste olukordadega võitlemiseks.

Samuti nõutakse, et erilist tähelepanu pöörataks rahvusvähemuste hulka kuuluvate ja sisserännanud naiste olukorrale ja soovitatakse võtta vastu riiklikud integreeritud tegevuskavad, et võidelda tõhusalt mitmekordse diskrimineerimise vastu.

Seksism haridussüsteemis ja meedias

Saadikud rõhutavad vajadust keskenduda sooliste stereotüüpide vastu võitlemisele hariduses juba varasest east, kõrvaldades stereotüübid koolide õppekavadest ja õpikutest, pakkudes teadlikkust tõstvat koolitust õpetajatele ja õpilastele ning julgustades poisse ja tüdrukuid valima ebatraditsioonilisi haridusteid.

Komisjoni kutsutakse veel üles arendama dialoogi meediakanalitega ja ergutama viimaseid nende sotsiaalset vastutust arvestades edendama soolist võrdõiguslikkust ning vältima naiste ja meeste stereotüüpset kujutamist. Lisaks soovitavad saadikud üleeuroopaliste meetmete arendamist, et suurendada teadlikkust nulltolerantsi osas seksistlike solvangute ning naiste alavääristava kujutamise suhtes meedias ja kommertsteadaannetes.

Piia-Noora KAUPPI (EPP-ED, FI)
Dokument: A6-0290/2007
Menetlus: Omaalgatuslik raport
Arutelu: 27.09.2007