laupäev, 14. november 2015

Autoriõiguse koolitus

Kultuuriministeerium kutsub loojaid – kunstnikke, arhitekte, kirjanikke jne – autoriõiguse koolitusele, mis toimub 25. novembril 2015 kell 9.30-16.15  kino Artis suures saalis.

Päevakava:

9.00-9.30                    Tervituskohv
9.30-11.00       Intellektuaalse omandi mõiste, regionaalne ja rahvusvaheline tasand, autoriõiguse olemus, kaitstavad teosed, isikud, kellele kuulub autoriõigus ja autorile kuuluvate õiguste sisu
                                   Kärt Nemvalts (justiitsministeeriumi nõunik)

11.00-12.00            Teose kasutamine ja lepingute sõlmimine. Lühiülevaade võimalustest, kuidas kolmandad isikud saavad teost õiguspäraselt kasutada (õiguste üleandmine, litsents, autori loobumine oma õiguste teostamisest, vaba kasutus, avalik kasutus). Triin Tuulik (advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat)

12.00-13.00                Lõuna

13.00-14.00                Jätkub teose kasutamine ja lepingute sõlmimise teema. Triin Tuulik

14.00-15.00                Õiguste piiramine ehk teose vaba kasutus. Kärt Nemvalts
15.00-15.15                Kohvipaus

15.15-16.15            Kaitse tähtaeg, õiguste kollektiivne teostamine, õiguste kaitse, autoriõigusega kaasnevad õigused. Kärt Nemvalts

Teemad:

1. Intellektuaalse omandi mõiste (autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused kui intellektuaalse omandi katusmõiste alaliigid)
2.    Regionaalne (EL) ja rahvusvaheline tasand (WIPO, WTO).
3.    Autoriõiguse olemus, autoriõiguse eripära võrreldes teiste omandiliikidega
4.    Kaitstavad teosed (teose mõiste ja nende liigid, kaitstuse kriteeriumid, autoriõigusega mittekaitstavad intellektuaalse tegevuse tulemused)
5.   Isikud, kellele kuulub autoriõigus (autor kui füüsiline isik; autoriõiguste kuulumine juriidilistele isikutele ja riigile; autori õigusjärglased (sh. pärijad))
6.   Autorile kuuluvate õiguste sisu (autori isiklikud õigused – õigus autorsusele, õigus teose avalikustamisele, õigus teose puutumatusele jne; autori varalised õigused – reprodutseerimisõigus, levitamisõigus ja selle lõppemine, õigus teose avalikule esitamisele jne)
7.    Teose kasutamine, autoriõiguste üleandmine ja litsentseerimine (ainulitsents, lihtlitsents, all-litsents; autorileping)

8.    Õiguste piiramine ehk teose vaba kasutamine (autori ainuõiguste piiramise üldine taust; teose vaba kasutamine isiklikeks vajadusteks; teose vaba kasutamise muud liigid ja võimalused; orbteoste kasutamine)

9.    Kaitse tähtaeg (autoriõigusliku kaitse üldine kestus, eritähtajad, tähtaegade kulgemise algus)

10. Autoriõigusega kaasnevad õigused (üldine mõiste ja seos autoriõigusega; teose esitaja, fonogrammitootja ning meediateenuse osutaja kui kolme põhilise autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate grupi õigused, nende õiguste piiramine ja kaitse tähtajad; filmi esmasalvestuse tootja õigused; autoriõigusega kaasnevad õigused varem avaldamata teosele, kirjanduskriitilisele või teaduslikule väljaandele)

11. Õiguste kollektiivne teostamine (õiguste kollektiivse esindamise mõiste ja olemus; kollektiivse esindamise organisatsioonide loomine, nende tegevuse põhiprintsiibid, liikmete garantiid; õigused, mida teostatakse vaid kollektiivse esindamise organisatsiooni vahendusel; direktiiv 2014/26/EL õiguste kollektiivse teostamise kohta)

12.   Õiguste kaitse (autoriõiguste tsiviilõigusliku kaitse vahendid, autoriõiguste rikkumine kui süütegu)

13. IO kodifitseerimise raames valminud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu lühitutvustus.

Koolitusele on võimalik registreerida kuni 20. novembrini SIIN.

P.S. 26. novembril toimub analoogne, esitajatele ehk näitlejatele, interpreetidele, tantsijatele jne suunatud autoriõiguse koolitus.