esmaspäev, 16. veebruar 2015

Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023

Vabariigi Valitsus kinnitas 2014. aasta 11. juulil heaks otsuse koostada „Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023“, mille eesmärgiks on tagada terviklik strateegiline lähenemine inimeste iseseisva toimetuleku parendamiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnaelus osalemiseks sotsiaalkindlustuse, hoolekande, vaesuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste valdkondade arendamise kaudu.

Arengukava üldesmärgid

Naised ja mehed tulevad iseseisvalt toime, neil on võrdsed võimalused, kohustused, õigused ja vastutus osaleda ühiskonnaelus ning tööturul. Juhul, kui iseseisev toimetulek on piiratud, pakutakse kõigi vajalike osapoolte koostöös inimväärikust tagavat abi.


Sotsiaalministeerium kutsub arengukava kommenteerima ja pakkuma lahendusi.

Märtsi lõpuni toimub avaliku konsultatsiooni etapp, korraldatakse arutelupäevi, koosolekuid, ekspertintervjuusid eesmärgiga koguda sisendit arengukava meetmete ja tegevuste välja töötamiseks.
Esimesed üritused toimuvad 19. veebruaril Tartus ja 25. veebruaril Viljandis, päevakavad ministeeriumi kodulehel.

Vastavalt ajakavale valmib arengukava I mustandversioon aprilli lõpuks, seejärel alustatakse uut konsultatsioonivooru.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ootab ettepanekuid nii hetkeolukorra ülevaate täiendamiseks kui olukorra muutmiseks vajalikest tegevustest esitamiseks arengukava juhtkomitees.