teisipäev, 28. aprill 2015

Konkurss soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ootab ideid kuni 4.maini

Sotsiaalministeerium kuulutas välja ideekonkursi "Uuenduslikud lahendused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks tööelus". Ideeks võib olla mõni infotehnoloogiline lahendus, uudne terviklik kontseptsioon, mäng, õppevideo, metoodika vms. 
Lahenduste esitamise tähtaeg on 4. mai 2015 kell 11.00.
Tööelu ja soolist võrdõiguslikkust puudutavaid katsumusi on mitmeid. Näiteks iganenud soorollid ja hoiakud, sooline diskrimineerimine tööturul ning sooline palgalõhe. Samuti ka konkurentsivõime säilitamine lapsehoolduspuhkuse ajal, soostereotüüpsed karjäärivalikud, naiste ja meeste tööde erinev väärtustamine jne.
Lahendus võib aidata ühitada pere- ja eraelu, tõsta töötajate ning tööandjate teadlikkust või ka hõlbustada töötajate palkade võrdlemist. Ideekonkursile on osalema oodatud kõik, kellel on vajalik oskus ja kogemus, et oma idee ellu viia. Vajadusel võib kokku panna meeskonna, kus on esindatud ekspert, kes abistab oma kogemuste ja teadmistega. Idee koostamisel ja elluviimisel on kohustuslik kaasata ka soolise võrdõiguslikkuse ekspert.
Täpsemat infot leiab riigihangete registrist riigihanked.riik.ee (hanke viitenumber on 162266)
Oskar Lepik
Sotsiaalministeerium
pressiesindaja
oskar.lepik@sm.ee
Tel: 626 9321
Mob: 53 33 73 41